ZRC SAZU / ISN -- Traditiones

Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, od leta 1999 tudi Glasbenonarodopisnega inštituta (Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum), je začel ISN izdajati kot publikacijo SAZU leta 1972. Sprva so Traditiones izhajale kot letni zbornik, od leta 1999 izhajajo v dveh zvezkih letno. Traditiones so recenzirana znanstvena revija. Objavljeni so znanstveni in strokovni prispevki v slovenskem in/ali tujih jezikih, ki obravnavajo raznovrstne teme iz slovenske, evropske in zunajevropske etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni so v razdelke Razprave in razgledi, Gradivo, Knjižne ocene in poročila. Članki so opremljeni z dvojezičnimi izvlečki, ključnimi besedami in obširnejšimi povzetki v tujem jeziku.